วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธีรวัฒน์  อภิบาล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
01010101011001101111126020 
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
01011101010011111111147020 
36122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
01011111101111101111168020 
46122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
01011111111111111111189020 
56122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
01011111111110111111178520 
66122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
01011111111001101111157520 
76122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
01011111111111111111189020 
86122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
0101d01110110000011110.55320 
96122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
01011111101111111111178520 
106122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
0101d01111110001011112.56320 
116122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
01011111111101111111178520 
126122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
01011111111111111111189020 
136122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
01011111110001111111157520 
146122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
01010111111111101011157520 
156122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
01001111111111011011157520 
166122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
01011111111110101011157520 
176122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
01001101101101011111136520 
186122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
01001111111111011111168020 
196122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
01011111111101111111178520 
206122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
01011111111111111111189020 
216122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
01011111101111111111178520 
226122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
01011111111111111111189020 
236122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
01011111111111111111189020 
246122010027
นายทวีบุญคูณ
01011101011011111111157520 
256122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
01000111111101111111157520 
266122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
01010111111111111111178520 
276122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
01011111111111111011178520 
286122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
01011111111111111111189020 
296122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
01011111101111101111168020 
306122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
01011111111100111111168020 
316122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
01011111111101111111178520 
326122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
01001111111111100111157520 
336122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
01011111101111101111168020 
346122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
01011111101100110011136520 
356122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
01011101011101101111147020 
366122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
01011111111111111111189020 
376122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
01011111111111111111189020 
386122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
01011111111111101111178520 
396122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
01011111111010000111136520 
406122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
01010111111110100111147020 
416122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
01011111111111111111189020 
426122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
01011111111111111111189020 
436122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
01001111111101111111168020 
446122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
01011111111111110011168020 
456122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
01011111101101111111168020 
466122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
01011111111111111111189020 
476122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
01011111111110111111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.79
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.79
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.79 + 79.79)/2 =ร้อยละ 79.79
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    46 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ7 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน