วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธีรวัฒน์  อภิบาล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
x11111x1001101001111137218 
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
x11111x1011101110d1114.58118 
36122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
x11111x1011111111111179418 
46122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
x11111x1101111111111179418 
56122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
x11111x1001111101111158318 
66122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
x11111x100110d00110111.56418 
76122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
x11111x1101111001111158318 
86122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
x11111x111110101010d13.57518 
96122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
x11111x11111111111111810018 
106122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
x111d1x11111d101011d14.58118 
116122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
x01111x10111111d110114.58118 
126122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
x11111x11111111111111810018 
136122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
x11110x1001101111000116118 
146122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
x111d0x110111100110011.56418 
156122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
x10001x1001001111111116118 
166122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
x11100x1001101011101116118 
176122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
x11111x1101011111100147818 
186122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
x11111x1111111111101179418 
196122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
x10110x1001111101000105618 
206122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
x11111x11111111111111810018 
216122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
x11111x1101111111111179418 
226122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
x11111x11111111111111810018 
236122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
x111d1x111111111111117.59718 
246122010027
นายทวีบุญคูณ
x11111x1011101111d1115.58618 
256122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
x00011x1001111d1111011.56418 
266122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
x11110x100110000100084418!
276122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
x10111x1001111111100137218 
286122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
x11111x11111111111111810018 
296122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
x11111x1101111111111179418 
306122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
x11111x1000111111001137218 
316122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
x01111x1001111111111158318 
326122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
x00011x1011111111101137218 
336122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
x11111x1101111111111179418 
346122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
x11111x1d0101100001111.56418 
356122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
x11010x100110d000d0073918!
366122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
x11111x11111111111111810018 
376122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
x11111x1101111111111179418 
386122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
x111d1x111111111111117.59718 
396122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
x0d111x11111d111110d14.58118 
406122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
x111d0x100110111d111137218 
416122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
x011d1x00001011d1111116118 
426122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
x01111x1011111111111168918 
436122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
x11111x1001111111100147818 
446122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
x111d1x101111111111116.59218 
456122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
x111d1x110111110110013.57518 
466122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
x11111x11111111111111810018 
476122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
x11111x1101111111111179418 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.73
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.73
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.73 + 80.73)/2 =ร้อยละ 80.73
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    44 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6122010029 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อโชติ
 2     6122010038 นางสาวปิยภรณ์ กาญจนเสน