วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
x00001101100101xx10074117!
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
x10101101111111xx111148217 
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
x11111111111111xx1111710017 
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
x11111111111111xx1111710017 
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
x11111111111111xx1111710017 
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
x11111111101111xx110158817 
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
x11111111111101xx111169417 
86121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
x01111111101111xx101148217 
96121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
xd1111111111111xx11116.59717 
106121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
x11111101100101xx101127117 
116121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
xd1111111101111xx11014.58517 
126121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
x11111111110111xx111169417 
136121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
x01001111110101xx100105917 
146121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
x00001101100101xx10074117!
156121280017
นายวัชรพลทองคำ
x11111101100111xx100127117 
166121280018
นายวาคิมสมเสาร์
x11111111111101xx100148217 
176121280019
นายวิทยาผลรักษ์
x00001101100101xx10074117!
186121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
x00001101110001xx10074117!
196121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
x11111101111111xx110158817 
206121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
x00101111111101xx100116517 
216121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
x11111111111111xx1111710017 
226121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
x11101101110101xx110127117 
236121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
x11111101110101xx110137617 
246121280027
นายเอกพลยอดพรหม
x10111111110111xx111158817 
256121280028
นายอิคลาสประทาน
x11001111110101xx100116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.94
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.94
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.94 + 76.94)/2 =ร้อยละ 76.94
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    20 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121280001 นายขวัญชัย พรมสังข์
 2     6121280015 นายยุทธพิชัย วงศ์โยธา
 3     6121280019 นายวิทยา ผลรักษ์
 4     6121280020 นายศักดา อุ่นทะโคตร