วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
ddddddddddd00xxd1x1084717!
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
1111111011110xx11x11158817 
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
1011111111111xx11x11169417 
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
1111111111111xx11x111710017 
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
111d110011d11xx11x11148217 
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
1111111111111xx11x111710017 
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
1111111111111xx11x111710017 
86121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
ddd11111ddd00xxd1x1111.56817 
96121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
1111111111111xx11x111710017 
106121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
d11111d11dd01xxd1x1113.57917 
116121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
dddd11d11dd10xxd1x11127117 
126121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
1111111111111xx01x11169417 
136121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
1d11ddd1d1d01xx11x10127117 
146121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
1dddddd111d00xxd1x11116517 
156121280017
นายวัชรพลทองคำ
1111d11111d11xxd1x1115.59117 
166121280018
นายวาคิมสมเสาร์
11111111d1101xx11x1115.59117 
176121280019
นายวิทยาผลรักษ์
1dddddd11dd00xxd1x1110.56217 
186121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
d1dd11d1ddd00xx11x1111.56817 
196121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
1111111111111xx11x111710017 
206121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
1111111111111xx11x111710017 
216121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
1111111111111xx11x111710017 
226121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
d111d11111110xxd1x1114.58517 
236121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
d111d11111d11xxd1x11158817 
246121280027
นายเอกพลยอดพรหม
d1d11dd111110xxd1x1012.57417 
256121280028
นายอิคลาสประทาน
11111d11dd100xxd1x11137617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 83.76
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.76
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (83.76 + 83.76)/2 =ร้อยละ 83.76
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    24 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6121280001 นายขวัญชัย พรมสังข์