วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
111111010077010 
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
111111010077010 
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
111111010077010 
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
111111000066010 
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
111111010077010 
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
111111010077010 
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
111110010066010 
86121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
111111010077010 
96121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
111111010077010 
106121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
111111010077010 
116121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
111111010077010 
126121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
111111010077010 
136121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
111111010077010 
146121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
111111010077010 
156121280017
นายวัชรพลทองคำ
111111010077010 
166121280018
นายวาคิมสมเสาร์
111111010077010 
176121280019
นายวิทยาผลรักษ์
111111010077010 
186121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
111111010077010 
196121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
111111010077010 
206121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
111111010077010 
216121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
111111010077010 
226121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
111111010077010 
236121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
111111010077010 
246121280027
นายเอกพลยอดพรหม
111111010077010 
256121280028
นายอิคลาสประทาน
111111010077010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.2
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.2
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (69.2 + 69.2)/2 =ร้อยละ 69.2
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน