วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
0dd11111110010011111147020 
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
11111111101111111111199520 
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
111111111111111111112010020 
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
111111111111111111112010020 
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
111111111111111111112010020 
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
111111111111111111112010020 
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
111111111111111111112010020 
86121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
10111111111111101111189020 
96121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
111111111111111111112010020 
106121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
00111111100011101111147020 
116121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
1111dd11110001111111168020 
126121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
11111111111d1011111118.59320 
136121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
00d11111111111d11111178520 
146121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
00d1111111111111111117.58820 
156121280017
นายวัชรพลทองคำ
11d1111111111110111118.59320 
166121280018
นายวาคิมสมเสาร์
0011d11111111111111117.58820 
176121280019
นายวิทยาผลรักษ์
00d1111111111111111117.58820 
186121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
00d1dd11111100d11110136520 
196121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
11111111111111101111199520 
206121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
11111111111110111111199520 
216121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
111111111111111111112010020 
226121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
00d1101111111110111115.57820 
236121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
11111111111111101111199520 
246121280027
นายเอกพลยอดพรหม
11d1101111011001111115.57820 
256121280028
นายอิคลาสประทาน
10d1111111011010111115.57820 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 88.8
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 88.8
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (88.8 + 88.8)/2 =ร้อยละ 88.8
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน