วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
xdddd1x1111dddd1dddd126718 
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
x11111xd111d11d1d111168918 
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
x11111x1111111d1111117.59718 
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
x11111x11111d1d11111179418 
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
x11111x11111111111111810018 
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
x11111x11111d111111117.59718 
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
x11111x11111111111111810018 
86121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
xdd1d1x1111dd1d1ddd012.56918 
96121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
x1d111x111111111111117.59718 
106121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
x11111xd111111111dd116.59218 
116121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
x11111x1111111d1001d158318 
126121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
x11111x1111111d1111d179418 
136121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
x11111x1111110d1d11d15.58618 
146121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
x1d1ddx1111111d1d11d158318 
156121280017
นายวัชรพลทองคำ
x11111x1111dd1d1111d168918 
166121280018
นายวาคิมสมเสาร์
x11111x11111111111dd179418 
176121280019
นายวิทยาผลรักษ์
x1d1ddx1111111d1111d15.58618 
186121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
x1d1ddx1111dd0d1dddd126718 
196121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
x11111x111111d11111d179418 
206121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
x10111x1111111111111179418 
216121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
x11111x11111111111d117.59718 
226121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
xd0dd1x1111dddd1d1dd126718 
236121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
xd11d1x0111dddd1111d13.57518 
246121280027
นายเอกพลยอดพรหม
x1d1ddx1111111111ddd158318 
256121280028
นายอิคลาสประทาน
x1d111x1111dd111111116.59218 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.56
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.56 + 87.56)/2 =ร้อยละ 87.56
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน