วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรุณ  ชุมอาจ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 403
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
00000000000-10 
26121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
00000000000-10 
36121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
00000000000-10 
46121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
00000000000-10 
56121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
111100000044010!
66121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
111100000044010!
76121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
00000000000-10 
86121050024
นายศักดิ์สิทธิ์ธรรมราช
00000000000-10 
96121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
111110000055010 
106121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
111110000055010 
116121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
111000000033010!
126121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
111000000033010!
136121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
111110000055010 
146121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
111110000055010 
156121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
111110000055010 
166121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
111110000055010 
176121050029
นายสหพลศิริพันธ์
111110000055010 
186121050029
นายสหพลศิริพันธ์
111110000055010 
196121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
111110000055010 
206121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
111110000055010 
216121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
00000000000-10 
226121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
00000000000-10 
236121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
00000000000-10 
246121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
00000000000-10 
256121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
00000000000-10 
266121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
00000000000-10 
276121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
111110000055010 
286121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
111110000055010 
296121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
00000000000-10 
306121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
00000000000-10 
316121050038
นายอาทรยืนมั่น
111110000055010 
326121050038
นายอาทรยืนมั่น
111110000055010 
336121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
00000000000-10 
346121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
00000000000-10 
356121050040
นายเมธาอินทร์สุข
00000000000-10 
366121050040
นายเมธาอินทร์สุข
00000000000-10 
376121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
00000000000-10 
386121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
00000000000-10 
39ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
00000000000-10 
40ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 21
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 46.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (21 + 46.67)/2 =ร้อยละ 33.84
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    22 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     18 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   22 คน
 :ได้แก่  1     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 2     6121050010 นางสาวธนิตา  จันทร์เพ็ญ
 3     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 4     6121050022 นายศราวุฒิ  ผุยพรม
 5     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์  ธรรมราช
 6     6121050024 นายศักดิ์สิทธิ์  ธรรมราช
 7     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 8     6121050033 นายสุรชาติ  พลจันทร์
 9     6121050034 นางสาวสุลัดดา  หาแก้ว
 10     6121050034 นางสาวสุลัดดา  หาแก้ว
 11     6121050035 นางสาวอภิญญา  เรืออาจ
 12     6121050035 นางสาวอภิญญา  เรืออาจ
 13     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ  คูณเสนา
 14     6121050037 นายอัษฏาวุฒิ  คูณเสนา
 15     6121050039 นายเจมี่  เชสเตอร์
 16     6121050039 นายเจมี่  เชสเตอร์
 17     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 18     6121050040 นายเมธา  อินทร์สุข
 19     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 20     6121050044 นายชาคริต  มณีวรรณ
 21     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย
 22     ุ612105001 นายพรลภัส  กองชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121050023 นางสาวศศิภรณ์ นาคูณ
 2     6121050023 นางสาวศศิภรณ์ นาคูณ
 3     6121050026 นางสาวศิรดา บุญอุ่น
 4     6121050026 นางสาวศิรดา บุญอุ่น