วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุริยา  กันภัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121050003
นายจารุการพันธ์โชติ
x11111111011110xx111158817 
26121050005
นางสาวจุฑาทิพย์มูลเมือง
x1101d001110000xx0006.53817!
36121050006
นายชนเดชพงศ์งาม
x11111111111110xx111169417 
46121050007
นายณัฐดนัยยืนมั่น
x11111111111111xx1111710017 
56121050012
นายธีรเทพรูปงาม
x111011d1111110xx01113.57917 
66121050015
นายปรัชญาแก้วมั่น
x11111111101111xx111169417 
76121050019
นายมีชัยบุญเถิง
x11101101101010xx00095317 
86121050020
นายรถสมารินทร์คุตนา
x11001000011000xx00052917!
96121050021
นายศรันธ์มิ่งไชย
x11111111111111xx1111710017 
106121050032
นางสาวสุมาลีทรัพย์ศิริ
x1111d010110011xx00110.56217 
116121050046
นายชัยวัฒน์คณะศรี
x11111111111111xx1111710017 
126121050047
นายนฤพลกุลบุตร
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.19
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 78.19
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.19 + 78.19)/2 =ร้อยละ 78.19
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121050005 นางสาวจุฑาทิพย์ มูลเมือง
 2     6121050020 นายรถสมารินทร์ คุตนา