วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุริยา  กันภัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121050003
นายจารุการพันธ์โชติ
011111111199010 
26121050005
นางสาวจุฑาทิพย์มูลเมือง
00000000000-10 
36121050006
นายชนเดชพงศ์งาม
11111111111010010 
46121050007
นายณัฐดนัยยืนมั่น
11111111111010010 
56121050012
นายธีรเทพรูปงาม
11111111111010010 
66121050015
นายปรัชญาแก้วมั่น
111111110199010 
76121050019
นายมีชัยบุญเถิง
11111111111010010 
86121050020
นายรถสมารินทร์คุตนา
00000000000-10 
96121050021
นายศรันธ์มิ่งไชย
11111111111010010 
106121050032
นางสาวสุมาลีทรัพย์ศิริ
010110111066010 
116121050046
นายชัยวัฒน์คณะศรี
111101111199010 
126121050047
นายนฤพลกุลบุตร
111101111199010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.67
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 92
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.67 + 92)/2 =ร้อยละ 84.34
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121050005 นางสาวจุฑาทิพย์  มูลเมือง
 2     6121050020 นายรถสมารินทร์  คุตนา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน