วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
x11111110011101xx000116517 
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
x01111111111111xx000137617 
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
x11111111111111xx011169417 
46121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
x01111110011110xx000105917 
56121040068
นายสำราญสุดสุข
x01111111110001xx000105917 
66121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
x11111111111101xx011158817 
76121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
x11111111111101xx011158817 
86121040071
นายสุทัศน์มากดี
x11111111110001xx011137617 
96121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
x11111111111000xx000116517 
106121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
x11111111111111xx011169417 
116121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
x11111111110101xx001137617 
126121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
x00000000000001xx0001617!
136121040077
นายเกษมพิลาบุตร
x11111111111101xx000137617 
146121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
x11111111111000xx000116517 
156121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
x11111110101100xx000105917 
166121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
x11111111111110xx011158817 
176121040082
นายเสถียรจิตทวี
x11111111111100xx011148217 
186121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
x11111111111110xx000137617 
196121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
x00000000000000xx0000-17 
206121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
x01110000001100xx00052917!
216121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
x11111111111101xx011158817 
226121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
x01111110001100xx00084717!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.31
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.47
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.31 + 69.47)/2 =ร้อยละ 67.89
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ2 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121040085 นายธนวัฒน์  ทองสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121040076 นายอัครพล สุขจิตร์
 2     6121040087 นายปัญญากร เป็งทอง
 3     6121040091 นางสาวบุษกร กองเพชร