วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
0010110011100xx11x11105917 
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
1010111110101xx11x01127117 
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
1111111111111xx11x111710017 
46121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
1111011100101xx01x11127117 
56121040068
นายสำราญสุดสุข
0000000000100xx11x1152917!
66121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
1111111101111xx11x11169417 
76121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
1111111011111xx11x11169417 
86121040071
นายสุทัศน์มากดี
1111111010101xx11x10137617 
96121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
0010001110101xx11x11105917 
106121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
1111111111111xx11x111710017 
116121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
0111101011100xx00x0084717!
126121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
0000100000000xx00x001617!
136121040077
นายเกษมพิลาบุตร
d111111110111xx11x1115.59117 
146121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
0001111110111xx11x10127117 
156121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
1111111111111xx11x01169417 
166121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
1111111111111xx11x01169417 
176121040082
นายเสถียรจิตทวี
1111011110111xx11x10148217 
186121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
1000001110100xx11x1084717!
196121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
1000000000100xx11x0042417!
206121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
0000000000000xx11x0021217!
216121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
111101101d111xx11x1013.57917 
226121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
010100101d100xx00x005.53217!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 65.11
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 65.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (65.11 + 65.11)/2 =ร้อยละ 65.11
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     9 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6121040068 นายสำราญ สุดสุข
 2     6121040075 นายอลงกรณ์ สุภาสาย
 3     6121040076 นายอัครพล สุขจิตร์
 4     6121040083 นายศราวุธ พิมพ์กัน
 5     6121040085 นายธนวัฒน์ ทองสิน
 6     6121040087 นายปัญญากร เป็งทอง
 7     6121040091 นางสาวบุษกร กองเพชร