วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
11111111111010010 
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
011101111188010 
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
111101111199010 
46121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
11111111111010010 
56121040068
นายสำราญสุดสุข
111101111199010 
66121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
11111111111010010 
76121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
111101111199010 
86121040071
นายสุทัศน์มากดี
111101111199010 
96121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
11111111111010010 
106121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
11111111111010010 
116121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
111101111199010 
126121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
000001000011010!
136121040077
นายเกษมพิลาบุตร
111101111199010 
146121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
111101111199010 
156121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
011111111199010 
166121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
11111111111010010 
176121040082
นายเสถียรจิตทวี
11111111111010010 
186121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
111101111199010 
196121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
00000000000-10 
206121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
00000000000-10 
216121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
111101111199010 
226121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
111101111199010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.91
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.91 + 89)/2 =ร้อยละ 84.96
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040085 นายธนวัฒน์  ทองสิน
 2     6121040087 นายปัญญากร  เป็งทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6121040076 นายอัครพล สุขจิตร์