วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
11001011111111111111178520 
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
11001111101110011111157520 
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
11011101101010011111147020 
46121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
00010111111111111111168020 
56121040068
นายสำราญสุดสุข
11011111101111111111189020 
66121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
00111111111111111111189020 
76121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
11111111111110011111189020 
86121040071
นายสุทัศน์มากดี
00111111111111111011178520 
96121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
11110011111010111111168020 
106121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
10110111111111111111189020 
116121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
00001111111111111111168020 
126121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
0001000010000000000021020!
136121040077
นายเกษมพิลาบุตร
11110011101111111111178520 
146121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
111111111111111111112010020 
156121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
11110111111111111111199520 
166121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
00111111111111110111178520 
176121040082
นายเสถียรจิตทวี
00011011101111111111157520 
186121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
00111111111111111111189020 
196121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
0000100110000000000031520!
206121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
0011101111000000000073520!
216121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
00011011111111111111168020 
226121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
11011111111111111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.36
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.36
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.36 + 76.36)/2 =ร้อยละ 76.36
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121040076 นายอัครพล สุขจิตร์
 2     6121040085 นายธนวัฒน์ ทองสิน
 3     6121040087 นายปัญญากร เป็งทอง