วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
x11111x11111111111111810018 
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
x11111x1110111101111168918 
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
x11111x11111111111111810018 
46121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
x11111x11111111111111810018 
56121040068
นายสำราญสุดสุข
x11111x1110111111111179418 
66121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
x11111x11111111111111810018 
76121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
x11111x1111111101111179418 
86121040071
นายสุทัศน์มากดี
x11111x1111111101111179418 
96121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
x11111x1110111101111168918 
106121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
x11111x1111111101111179418 
116121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
x11111x1110111111111179418 
126121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
x11111x000000100000173918!
136121040077
นายเกษมพิลาบุตร
x11111x1111111101111179418 
146121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
x11111x11111111111111810018 
156121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
x11111x1110111111111179418 
166121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
x11111x11111111111111810018 
176121040082
นายเสถียรจิตทวี
x11111x1111111101111179418 
186121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
x11111x11111111111111810018 
196121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
x11111x1110111101111168918 
206121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
x11111x111000000000084418!
216121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
x11111x11111111111111810018 
226121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.16
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.16
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.16 + 91.16)/2 =ร้อยละ 91.16
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    20 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040076 นายอัครพล สุขจิตร์
 2     6121040087 นายปัญญากร เป็งทอง