วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูนพพร  ไกรยวงษ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
x00111100111111xx011127117 
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
x00111100111111xx011127117 
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
x11111111111111xx1111710017 
46121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
x11111111111111xx1111710017 
56121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
x00111001111111xx011127117 
66121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
x00111001111111xx011127117 
76121040047
นายปัญญาพาสุข
x11111110111111xx111169417 
86121040047
นายปัญญาพาสุข
x11111110111111xx111169417 
96121040048
นายพรชัยบัวคำ
x11111110110011xx101137617 
106121040048
นายพรชัยบัวคำ
x11111110110011xx101137617 
116121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
x11111111101011xx011148217 
126121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
x11111111101011xx011148217 
136121040050
นายพัชรพลแก้วสด
x11111010111011xx001127117 
146121040050
นายพัชรพลแก้วสด
x11111010111011xx001127117 
156121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
x11111010111011xx011137617 
166121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
x11111010111011xx011137617 
176121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
x11111111111111xx011169417 
186121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
x11111111111111xx011169417 
196121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
x00011010111011xx00195317 
206121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
x00011010111011xx00195317 
216121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
x11111111111111xx101169417 
226121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
x11111111111111xx101169417 
236121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
x11111111111111xx101169417 
246121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
x11111111111111xx101169417 
256121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
x11111110111111xx111169417 
266121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
x11111110111111xx111169417 
276121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
x11111111111111xx001158817 
286121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
x11111111111111xx001158817 
296121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
x11111000111011xx011127117 
306121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
x11111000111011xx011127117 
316121040061
นายวรรณกรดวงคำ
x11111111111111xx011169417 
326121040061
นายวรรณกรดวงคำ
x11111111111111xx011169417 
336121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
x11111111111111xx011169417 
346121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
x11111111111111xx011169417 
356121040063
นายวีระภพทองลึม
x11111011111111xx001148217 
366121040063
นายวีระภพทองลึม
x11111011111111xx001148217 
376121040094
นายลิขิตวารสิน
x00000000000000xx0000-17 
386121040094
นายลิขิตวารสิน
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.95
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.95 + 83.33)/2 =ร้อยละ 81.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    34 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040094 นายลิขิต  วารสิน
 2     6121040094 นายลิขิต  วารสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน