วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูนพพร  ไกรยวงษ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
0000101110011xx11x11105917 
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
0000101110011xx11x11105917 
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
1111111011111xx11x11169417 
46121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
1111111011111xx11x11169417 
56121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
0001001111011xx11x11116517 
66121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
0001001111011xx11x11116517 
76121040047
นายปัญญาพาสุข
1111101111011xx11x11158817 
86121040047
นายปัญญาพาสุข
1111101111011xx11x11158817 
96121040048
นายพรชัยบัวคำ
1111101111110xx00x10127117 
106121040048
นายพรชัยบัวคำ
1111101111110xx00x10127117 
116121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
1110101011111xx11x01137617 
126121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
1110101011111xx11x01137617 
136121040050
นายพัชรพลแก้วสด
0001000011011xx00x0163517!
146121040050
นายพัชรพลแก้วสด
0001000011011xx00x0163517!
156121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
1111100011111xx11x11148217 
166121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
1111100011111xx11x11148217 
176121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
1111110111011xx11x11158817 
186121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
1111110111011xx11x11158817 
196121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
0000001111111xx01x0195317 
206121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
0000001111111xx01x0195317 
216121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
1111111111011xx11x11169417 
226121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
1111111111011xx11x11169417 
236121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
1111111111011xx11x11169417 
246121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
1111111111011xx11x11169417 
256121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
1111111111111xx11x111710017 
266121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
1111111111111xx11x111710017 
276121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
1111101111110xx11x11158817 
286121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
1111101111110xx11x11158817 
296121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
1111111011111xx01x10148217 
306121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
1111111011111xx01x10148217 
316121040061
นายวรรณกรดวงคำ
1111011111111xx11x11169417 
326121040061
นายวรรณกรดวงคำ
1111011111111xx11x11169417 
336121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
1111001110101xx10x11127117 
346121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
1111001110101xx10x11127117 
356121040063
นายวีระภพทองลึม
1111111011111xx11x11169417 
366121040063
นายวีระภพทองลึม
1111111011111xx11x11169417 
376121040094
นายลิขิตวารสิน
0000000000000xx00x000-17 
386121040094
นายลิขิตวารสิน
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.23
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.41
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (75.23 + 79.41)/2 =ร้อยละ 77.32
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    30 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040094 นายลิขิต  วารสิน
 2     6121040094 นายลิขิต  วารสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040050 นายพัชรพล แก้วสด
 2     6121040050 นายพัชรพล แก้วสด