วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูนพพร  ไกรยวงษ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
111110000055010 
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
111110000055010 
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
111110000055010 
46121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
111110000055010 
56121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
111110000055010 
66121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
111110000055010 
76121040047
นายปัญญาพาสุข
111110000055010 
86121040047
นายปัญญาพาสุข
111110000055010 
96121040048
นายพรชัยบัวคำ
111110000055010 
106121040048
นายพรชัยบัวคำ
111110000055010 
116121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
111110000055010 
126121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
111110000055010 
136121040050
นายพัชรพลแก้วสด
100110000033010!
146121040050
นายพัชรพลแก้วสด
100110000033010!
156121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
111110000055010 
166121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
111110000055010 
176121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
111110000055010 
186121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
111110000055010 
196121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
00000000000-10 
206121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
00000000000-10 
216121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
111110000055010 
226121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
111110000055010 
236121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
111110000055010 
246121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
111110000055010 
256121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
111110000055010 
266121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
111110000055010 
276121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
110110000044010!
286121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
110110000044010!
296121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
101110000044010!
306121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
101110000044010!
316121040061
นายวรรณกรดวงคำ
111110000055010 
326121040061
นายวรรณกรดวงคำ
111110000055010 
336121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
111110000055010 
346121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
111110000055010 
356121040063
นายวีระภพทองลึม
110110000044010!
366121040063
นายวีระภพทองลึม
110110000044010!
376121040094
นายลิขิตวารสิน
00000000000-10 
386121040094
นายลิขิตวารสิน
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 42.11
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 47.06
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (42.11 + 47.06)/2 =ร้อยละ 44.59
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     34 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121040053 นายภานุวัฒน์  เบ้างาม
 2     6121040053 นายภานุวัฒน์  เบ้างาม
 3     6121040094 นายลิขิต  วารสิน
 4     6121040094 นายลิขิต  วารสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6121040050 นายพัชรพล แก้วสด
 2     6121040050 นายพัชรพล แก้วสด
 3     6121040058 นางสาวรัชฏาพรรณ สัตยากุล
 4     6121040058 นางสาวรัชฏาพรรณ สัตยากุล
 5     6121040060 นายฤทธิกรณ์ นนท์ศิริ
 6     6121040060 นายฤทธิกรณ์ นนท์ศิริ
 7     6121040063 นายวีระภพ ทองลึม
 8     6121040063 นายวีระภพ ทองลึม