วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูนพพร  ไกรยวงษ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
01101111111111111110178520 
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
01101111111111111110178520 
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
11111111111111111110199520 
46121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
11111111111111111110199520 
56121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
11111111111111111110199520 
66121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
11111111111111111110199520 
76121040047
นายปัญญาพาสุข
11101111110101111110168020 
86121040047
นายปัญญาพาสุข
11101111110101111110168020 
96121040048
นายพรชัยบัวคำ
01111001111011111110157520 
106121040048
นายพรชัยบัวคำ
01111001111011111110157520 
116121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
01110111110101111110157520 
126121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
01110111110101111110157520 
136121040050
นายพัชรพลแก้วสด
01111111100110011110147020 
146121040050
นายพัชรพลแก้วสด
01111111100110011110147020 
156121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
11101111101100111110157520 
166121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
11101111101100111110157520 
176121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
01111111111111111110189020 
186121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
01111111111111111110189020 
196121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
0010100000000000000021020!
206121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
0010100000000000000021020!
216121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
11111111111111111110199520 
226121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
11111111111111111110199520 
236121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
11011111111111111110189020 
246121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
11011111111111111110189020 
256121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
11111111111101111110189020 
266121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
11111111111101111110189020 
276121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
01111111111101111110178520 
286121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
01111111111101111110178520 
296121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
01111111111100111110168020 
306121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
01111111111100111110168020 
316121040061
นายวรรณกรดวงคำ
11111111111111111110199520 
326121040061
นายวรรณกรดวงคำ
11111111111111111110199520 
336121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
11111111111111111110199520 
346121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
11111111111111111110199520 
356121040063
นายวีระภพทองลึม
01111111111101111110178520 
366121040063
นายวีระภพทองลึม
01111111111101111110178520 
376121040094
นายลิขิตวารสิน
000000000000000000000-20 
386121040094
นายลิขิตวารสิน
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 77.11
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.39
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (77.11 + 81.39)/2 =ร้อยละ 79.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    34 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ1 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040094 นายลิขิต  วารสิน
 2     6121040094 นายลิขิต  วารสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040053 นายภานุวัฒน์ เบ้างาม
 2     6121040053 นายภานุวัฒน์ เบ้างาม