วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูนพพร  ไกรยวงษ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
x11111x0011111100100126718 
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
x11111x0011111100100126718 
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
x11011x1111111111100158318 
46121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
x11011x1111111111100158318 
56121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
x10011x001101110000084418!
66121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
x10011x001101110000084418!
76121040047
นายปัญญาพาสุข
x11111x11111111111111810018 
86121040047
นายปัญญาพาสุข
x11111x11111111111111810018 
96121040048
นายพรชัยบัวคำ
x11011x0111011101000116118 
106121040048
นายพรชัยบัวคำ
x11011x0111011101000116118 
116121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
x11111x1011001101100126718 
126121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
x11111x1011001101100126718 
136121040050
นายพัชรพลแก้วสด
x11111x001100110000095018 
146121040050
นายพัชรพลแก้วสด
x11111x001100110000095018 
156121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
x11111x1111111111100168918 
166121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
x11111x1111111111100168918 
176121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
x11111x1111111111100168918 
186121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
x11111x1111111111100168918 
196121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
x11001x000000110000052818!
206121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
x11001x000000110000052818!
216121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
x11111x0111111111100158318 
226121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
x11111x0111111111100158318 
236121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
x11111x0111111111100158318 
246121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
x11111x0111111111100158318 
256121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
x11111x1111011111111179418 
266121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
x11111x1111011111111179418 
276121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
x11111x1111001101011147818 
286121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
x11111x1111001101011147818 
296121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
x01111x1111111101100147818 
306121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
x01111x1111111101100147818 
316121040061
นายวรรณกรดวงคำ
x11111x11111111111111810018 
326121040061
นายวรรณกรดวงคำ
x11111x11111111111111810018 
336121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
x11111x11111111111111810018 
346121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
x11111x11111111111111810018 
356121040063
นายวีระภพทองลึม
x11111x1111111111100168918 
366121040063
นายวีระภพทองลึม
x11111x1111111111100168918 
376121040094
นายลิขิตวารสิน
x00000x00000000000000-18 
386121040094
นายลิขิตวารสิน
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.81
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.85
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (72.81 + 76.85)/2 =ร้อยละ 74.83
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    30 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121040094 นายลิขิต  วารสิน
 2     6121040094 นายลิขิต  วารสิน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121040046 นายปรเมศร์ พันธ์เสงี่ยม
 2     6121040046 นายปรเมศร์ พันธ์เสงี่ยม
 3     6121040053 นายภานุวัฒน์ เบ้างาม
 4     6121040053 นายภานุวัฒน์ เบ้างาม