วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
x00110000100000xx00031817!
26121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
x00110000100000xx00031817!
36121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
x11110110111110xx111148217 
46121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
x11110110111110xx111148217 
56121040025
นายทรงพลทองกุล
x11110010101001xx00084717!
66121040025
นายทรงพลทองกุล
x11110010101001xx00084717!
76121040026
นายทศพรมากดี
x10110010100100xx10074117!
86121040026
นายทศพรมากดี
x10110010100100xx10074117!
96121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
x11111010101101xx110127117 
106121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
x11111010101101xx110127117 
116121040029
นายธนพลหันณรงค์
x10110100101111xx011116517 
126121040029
นายธนพลหันณรงค์
x10110100101111xx011116517 
136121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
x01110000101100xx00063517!
146121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
x01110000101100xx00063517!
156121040031
นายธนวันต์นาคำ
x00110000100000xx00031817!
166121040031
นายธนวันต์นาคำ
x00110000100000xx00031817!
176121040032
นายธนากรจันสุข
x11110000111100xx00084717!
186121040032
นายธนากรจันสุข
x11110000111100xx00084717!
196121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
x11110000100100xx00174117!
206121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
x11110000100100xx00174117!
216121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
x01110110111100xx111127117 
226121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
x01110110111100xx111127117 
236121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
x00110000100000xx00031817!
246121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
x00110000100000xx00031817!
256121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
x01111100111100xx00095317 
266121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
x01111100111100xx00095317 
276121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
x00110000100000xx00031817!
286121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
x00110000100000xx00031817!
296121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
x11110000110101xx110105917 
306121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
x11110000110101xx110105917 
316121040041
นายนันธชัยกอสิน
x11110000111101xx111127117 
326121040041
นายนันธชัยกอสิน
x11110000111101xx111127117 
336121040042
นายปกรณ์บุญหอม
x10110100100000xx00052917!
346121040042
นายปกรณ์บุญหอม
x10110100100000xx00052917!
356121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
x00110000100000xx00031817!
366121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
x00110000100000xx00031817!
376121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
x00110000100000xx00031817!
386121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
x00110000100000xx00031817!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 43.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 43.03
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (43.03 + 43.03)/2 =ร้อยละ 43.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     28 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ20 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   24 คน
 :ได้แก่  1     6121040022 นายณัฐวุฒิ สีสุข
 2     6121040022 นายณัฐวุฒิ สีสุข
 3     6121040025 นายทรงพล ทองกุล
 4     6121040025 นายทรงพล ทองกุล
 5     6121040026 นายทศพร มากดี
 6     6121040026 นายทศพร มากดี
 7     6121040030 นายธนวัฒน์ ไชยมาศ
 8     6121040030 นายธนวัฒน์ ไชยมาศ
 9     6121040031 นายธนวันต์ นาคำ
 10     6121040031 นายธนวันต์ นาคำ
 11     6121040032 นายธนากร จันสุข
 12     6121040032 นายธนากร จันสุข
 13     6121040034 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจาด
 14     6121040034 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจาด
 15     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 16     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 17     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 18     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 19     6121040042 นายปกรณ์ บุญหอม
 20     6121040042 นายปกรณ์ บุญหอม
 21     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว
 22     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว
 23     6121040097 นางสาวกัญญาณัฐ คำทอง
 24     6121040097 นางสาวกัญญาณัฐ คำทอง