วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
1111110011100xx01x00105917 
26121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
1111110011100xx01x00105917 
36121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
46121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
1111111111111xx11x111710017 
56121040025
นายทรงพลทองกุล
1110111111011xx01x11148217 
66121040025
นายทรงพลทองกุล
1110111111011xx01x11148217 
76121040026
นายทศพรมากดี
1111101011110xx11x01137617 
86121040026
นายทศพรมากดี
1111101011110xx11x01137617 
96121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
1111111111111xx11x111710017 
106121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
1111111111111xx11x111710017 
116121040029
นายธนพลหันณรงค์
1111111011110xx11x11158817 
126121040029
นายธนพลหันณรงค์
1111111011110xx11x11158817 
136121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
0100001000000xx01x1042417!
146121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
0100001000000xx01x1042417!
156121040031
นายธนวันต์นาคำ
1010100000000xx01x0042417!
166121040031
นายธนวันต์นาคำ
1010100000000xx01x0042417!
176121040032
นายธนากรจันสุข
0000011110111xx11x01105917 
186121040032
นายธนากรจันสุข
0000011110111xx11x01105917 
196121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
1110100100000xx11x0074117!
206121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
1110100100000xx11x0074117!
216121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
0111100010111xx11x10116517 
226121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
0111100010111xx11x10116517 
236121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
0000000000000xx01x001617!
246121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
0000000000000xx01x001617!
256121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
0111101101111xx11x11148217 
266121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
0111101101111xx11x11148217 
276121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
0000000000000xx01x001617!
286121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
0000000000000xx01x001617!
296121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
1010111010101xx11x10116517 
306121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
1010111010101xx11x10116517 
316121040041
นายนันธชัยกอสิน
1010111000001xx01x1084717!
326121040041
นายนันธชัยกอสิน
1010111000001xx01x1084717!
336121040042
นายปกรณ์บุญหอม
0011100110110xx01x1095317 
346121040042
นายปกรณ์บุญหอม
0011100110110xx01x1095317 
356121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
0000000000000xx01x001617!
366121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
0000000000000xx01x001617!
376121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
0110000010000xx11x0052917!
386121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
0110000010000xx11x0052917!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 53.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 53.25
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (53.25 + 53.25)/2 =ร้อยละ 53.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     22 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   16 คน
 :ได้แก่  1     6121040030 นายธนวัฒน์ ไชยมาศ
 2     6121040030 นายธนวัฒน์ ไชยมาศ
 3     6121040031 นายธนวันต์ นาคำ
 4     6121040031 นายธนวันต์ นาคำ
 5     6121040034 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจาด
 6     6121040034 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจาด
 7     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 8     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 9     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 10     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 11     6121040041 นายนันธชัย กอสิน
 12     6121040041 นายนันธชัย กอสิน
 13     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว
 14     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว
 15     6121040097 นางสาวกัญญาณัฐ คำทอง
 16     6121040097 นางสาวกัญญาณัฐ คำทอง