วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
000000000000000000000-20 
26121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
000000000000000000000-20 
36121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
000000000000000000000-20 
46121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
000000000000000000000-20 
56121040025
นายทรงพลทองกุล
000000000000000000000-20 
66121040025
นายทรงพลทองกุล
000000000000000000000-20 
76121040026
นายทศพรมากดี
000000000000000000000-20 
86121040026
นายทศพรมากดี
000000000000000000000-20 
96121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
000000000000000000000-20 
106121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
000000000000000000000-20 
116121040029
นายธนพลหันณรงค์
000000000000000000000-20 
126121040029
นายธนพลหันณรงค์
000000000000000000000-20 
136121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
000000000000000000000-20 
146121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
000000000000000000000-20 
156121040031
นายธนวันต์นาคำ
000000000000000000000-20 
166121040031
นายธนวันต์นาคำ
000000000000000000000-20 
176121040032
นายธนากรจันสุข
000000000000000000000-20 
186121040032
นายธนากรจันสุข
000000000000000000000-20 
196121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
000000000000000000000-20 
206121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
000000000000000000000-20 
216121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
000000000000000000000-20 
226121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
000000000000000000000-20 
236121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
000000000000000000000-20 
246121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
000000000000000000000-20 
256121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
000000000000000000000-20 
266121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
000000000000000000000-20 
276121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
000000000000000000000-20 
286121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
000000000000000000000-20 
296121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
000000000000000000000-20 
306121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
000000000000000000000-20 
316121040041
นายนันธชัยกอสิน
000000000000000000000-20 
326121040041
นายนันธชัยกอสิน
000000000000000000000-20 
336121040042
นายปกรณ์บุญหอม
000000000000000000000-20 
346121040042
นายปกรณ์บุญหอม
000000000000000000000-20 
356121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
000000000000000000000-20 
366121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
000000000000000000000-20 
376121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
000000000000000000000-20 
386121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
000000000000000000000-20 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    20 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ7 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ8 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ14 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ15 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ17 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ18 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ21 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ22 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ23 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ24 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ25 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ28 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ29 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ30 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ31 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ1 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน