วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
x11111x0111001111001137218 
26121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
x11111x0111001111001137218 
36121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
x11110x1111111100011147818 
46121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
x11110x1111111100011147818 
56121040025
นายทรงพลทองกุล
x11111x0111111111110168918 
66121040025
นายทรงพลทองกุล
x11111x0111111111110168918 
76121040026
นายทศพรมากดี
x11110x0111001111010126718 
86121040026
นายทศพรมากดี
x11110x0111001111010126718 
96121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
x11111x1111111111101179418 
106121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
x11111x1111111111101179418 
116121040029
นายธนพลหันณรงค์
x11110x0111101111011147818 
126121040029
นายธนพลหันณรงค์
x11110x0111101111011147818 
136121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
x11111x1111001100101137218 
146121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
x11111x1111001100101137218 
156121040031
นายธนวันต์นาคำ
x11110x011000110100095018 
166121040031
นายธนวันต์นาคำ
x11110x011000110100095018 
176121040032
นายธนากรจันสุข
x11110x1111111101000137218 
186121040032
นายธนากรจันสุข
x11110x1111111101000137218 
196121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
x11110x0111001110011126718 
206121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
x11110x0111001110011126718 
216121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
x11111x1111001111111168918 
226121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
x11111x1111001111111168918 
236121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
x11110x011000110000084418!
246121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
x11110x011000110000084418!
256121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
x11111x0111110011111158318 
266121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
x11111x0111110011111158318 
276121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
x11110x011000110000084418!
286121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
x11110x011000110000084418!
296121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
x11111x0111111111100158318 
306121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
x11111x0111111111100158318 
316121040041
นายนันธชัยกอสิน
x11110x0111101111100137218 
326121040041
นายนันธชัยกอสิน
x11110x0111101111100137218 
336121040042
นายปกรณ์บุญหอม
x11110x0110010001011105618 
346121040042
นายปกรณ์บุญหอม
x11110x0110010001011105618 
356121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
x11110x011000000000063318!
366121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
x11110x011000000000063318!
376121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
x11111x1111001111000137218 
386121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
x11111x1111001111000137218 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.3
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.3
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (69.3 + 69.3)/2 =ร้อยละ 69.3
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    28 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 2     6121040037 นายธีรภัทร์ ประทุมพิมพ์
 3     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 4     6121040039 นายธีระวุฒิ ภูมิคง
 5     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว
 6     6121040093 นายวุฒิศักดิ์ แก้วเขียว