วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
x11111101111111xx011158817 
26121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
x11111d11111100xx11114.58517 
36121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
x10010101100000xx00052917!
46121040005
นายกิตติกรปัญญา
x11111111111100xx111158817 
56121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
x10010001101100xx00063517!
66121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
x10010001100000xx00042417!
76121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
x11111111111111xx1111710017 
86121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
x10010001100100xx01174117!
96121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
x10010001100000xx00042417!
106121040011
นายจิรายุพรมเสน
x10010001100000xx00152917!
116121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
x11110011111111xx111158817 
126121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
x11110101100000xx00074117!
136121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
x11110001100100xx01084717!
146121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
x11110011101101xx110127117 
156121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
x10010001100000xx00042417!
166121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
x11111111111100xx110148217 
176121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
x11111111111111xx011169417 
186121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
x10110001111111xx011127117 
196121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
x10110001100000xx00052917!
206121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
x11111101100000xx00084717!
216121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
x10010001100000xx00042417!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 55.32
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 55.32
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (55.32 + 55.32)/2 =ร้อยละ 55.32
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     6121040004 นายกัมปนาท แก้วสด
 2     6121040006 นายกิตติพงษ์ โมฬีชาติ
 3     6121040007 นายขจรศักดิ์ แสนทวีสุข
 4     6121040009 นายจิรภัทร พุ่มจันทร์
 5     6121040010 นายจิรวัฒน์ สุ่มเอม
 6     6121040011 นายจิรายุ พรมเสน
 7     6121040013 นายชคัตบดี สุระมณี
 8     6121040016 นายฐิติศักดิ์ ศิริอ่อน
 9     6121040018 นายณรงค์เดช บั้งทอง
 10     6121040086 นายวุฒิชัย ชอบเสียง
 11     6121040089 นายพิทักษ์ พยุงวงศ์
 12     6121040090 นายกิตตินันท์ มณีพันธ์