วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
1011111111111xx11x11169417 
26121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
1111111110101xx11x10148217 
36121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
0000000001000xx01x0021217!
46121040005
นายกิตติกรปัญญา
00000000d0111xx11x106.53817!
56121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
0100101001111xx11x10105917 
66121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
0000000000001xx01x0021217!
76121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
01111000d1011xx01x1110.56217 
86121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
00001000d0000xx01x103.52117!
96121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
0000000000000xx01x001617!
106121040011
นายจิรายุพรมเสน
0000001100101xx01x1063517!
116121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
0110001100001xx11x1195317 
126121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
0000000101001xx01x1052917!
136121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
00001111d0111xx11x1111.56817 
146121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
11110111d0111xx11x0113.57917 
156121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
0000100011001xx01x0052917!
166121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
1111111111111xx11x111710017 
176121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
1111111111111xx11x111710017 
186121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
1111111111111xx11x111710017 
196121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
0110110010001xx01x1084717!
206121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
0000010011111xx11x1095317 
216121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
1000010001001xx01x0052917!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.8
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 52.8
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (52.8 + 52.8)/2 =ร้อยละ 52.8
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     13 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6121040004 นายกัมปนาท แก้วสด
 2     6121040005 นายกิตติกร ปัญญา
 3     6121040007 นายขจรศักดิ์ แสนทวีสุข
 4     6121040009 นายจิรภัทร พุ่มจันทร์
 5     6121040010 นายจิรวัฒน์ สุ่มเอม
 6     6121040011 นายจิรายุ พรมเสน
 7     6121040013 นายชคัตบดี สุระมณี
 8     6121040018 นายณรงค์เดช บั้งทอง
 9     6121040086 นายวุฒิชัย ชอบเสียง
 10     6121040090 นายกิตตินันท์ มณีพันธ์