วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
000000000000000000000-20 
26121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
000000000000000000000-20 
36121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
000000000000000000000-20 
46121040005
นายกิตติกรปัญญา
000000000000000000000-20 
56121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
000000000000000000000-20 
66121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
000000000000000000000-20 
76121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
000000000000000000000-20 
86121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
000000000000000000000-20 
96121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
000000000000000000000-20 
106121040011
นายจิรายุพรมเสน
000000000000000000000-20 
116121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
000000000000000000000-20 
126121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
000000000000000000000-20 
136121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
000000000000000000000-20 
146121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
000000000000000000000-20 
156121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
000000000000000000000-20 
166121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
000000000000000000000-20 
176121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
000000000000000000000-20 
186121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
000000000000000000000-20 
196121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
000000000000000000000-20 
206121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
000000000000000000000-20 
216121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
000000000000000000000-20 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    20 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ7 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ8 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ14 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ15 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ17 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ18 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ21 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ22 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ23 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ24 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ25 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ28 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ29 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ30 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ31 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ1 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน