วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอรรถพล  หมื่นทุม]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
x11111x1111101010011147818 
26121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
x11111x0111111010111158318 
36121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
x11110x011000000000063318!
46121040005
นายกิตติกรปัญญา
x11110x011100000000073918!
56121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
x11110x011000000000063318!
66121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
x11110x011000000000063318!
76121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
x11111x0111111111101168918 
86121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
x11110x011010101000095018 
96121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
x11110x011000000000063318!
106121040011
นายจิรายุพรมเสน
x11110x011010101000095018 
116121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
x11111x0110110000110116118 
126121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
x11110x1110011111000126718 
136121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
x11110x1111111111100158318 
146121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
x11111x1111111111100168918 
156121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
x11110x0110001111000105618 
166121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
x11111x1111111111001168918 
176121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
x11111x11111111111111810018 
186121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
x11111x1111101010011147818 
196121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
x11110x0110011111100126718 
206121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
x11110x111000000000073918!
216121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
x11111x0110110101000116118 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 62.43
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.43 + 62.43)/2 =ร้อยละ 62.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     9 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121040004 นายกัมปนาท แก้วสด
 2     6121040005 นายกิตติกร ปัญญา
 3     6121040006 นายกิตติพงษ์ โมฬีชาติ
 4     6121040007 นายขจรศักดิ์ แสนทวีสุข
 5     6121040010 นายจิรวัฒน์ สุ่มเอม
 6     6121040089 นายพิทักษ์ พยุงวงศ์