วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเรวัตร  สำราญรื่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
0000000000000xx00x000-17 
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
1111001100111xx11x11137617 
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
1111111111111xx11x111710017 
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
0101010110000xx01x0063517!
56121020033
นายวัชระรองสำลี
1111111111111xx11x111710017 
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
0000000000111xx00x0031817!
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
1111111010011xx11x11148217 
96121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
1101111110111xx11x11158817 
106121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
1111111111111xx11x111710017 
116121020040
นายศักดินนท์อานนท์
0000000000000xx01x001617!
126121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
1011101100110xx11x11127117 
136121020042
นายศุภชัยว่องไว
1111111111111xx11x111710017 
146121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
1111101010010xx01x01105917 
156121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
1111111111111xx11x111710017 
166121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
0101011110010xx01x0195317 
176121020047
นายอภิชัยธงศรี
1101111110011xx11x00127117 
186121020048
นายอาทิตย์นาคำ
0111011111111xx11x11158817 
196121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
0001000111011xx11x0195317 
206121020050
นายเจริญสุขลมดี
1011100111011xx01x01116517 
216121020051
นายเอกชัยอภิบาล
1001100111010xx11x11116517 
226121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
1111000000111xx11x11116517 
236121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
0000000000000xx00x000-17 
246121020054
นายไมตรีท้าวมา
1000001010000xx10x0042417!
256121020055
นายไมตรีโฉมผา
1111111111101xx11x11169417 
266121020056
นายอัศวินคงมาก
0010001101000xx01x0163517!
276121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
0100010110111xx01x11105917 
286121020058
นายนทีต้นสิน
1100001010000xx00x1163517!
296121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
1000000111000xx11x1184717!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.66
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.23
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (61.66 + 66.23)/2 =ร้อยละ 63.95
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121020029 นายพิทักษ์ธรรม  บุญทอ
 2     6121020053 นายไพฑูรย์  หลักทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6121020032 นายวรเชษฐ พลใบ
 2     6121020034 นายวัชรเกียรติ ผลสอน
 3     6121020040 นายศักดินนท์ อานนท์
 4     6121020054 นายไมตรี ท้าวมา
 5     6121020056 นายอัศวิน คงมาก
 6     6121020058 นายนที ต้นสิน
 7     6121020059 นายยิ่งเจริญ สิงหาสา