วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเรวัตร  สำราญรื่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
000001111155010 
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
110111111199010 
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
110111111199010 
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
11111111111010010 
56121020033
นายวัชระรองสำลี
110111111199010 
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
00000000000-10 
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
11111111111010010 
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
110111111199010 
96121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
110111111199010 
106121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
11111111111010010 
116121020040
นายศักดินนท์อานนท์
000010010022010!
126121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
111101111199010 
136121020042
นายศุภชัยว่องไว
110111111199010 
146121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
11111111111010010 
156121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
110111111199010 
166121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
11111111111010010 
176121020047
นายอภิชัยธงศรี
11111111111010010 
186121020048
นายอาทิตย์นาคำ
100101111177010 
196121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
110111111199010 
206121020050
นายเจริญสุขลมดี
101101111188010 
216121020051
นายเอกชัยอภิบาล
110111111199010 
226121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
11111111111010010 
236121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
000000001011010!
246121020054
นายไมตรีท้าวมา
101111111199010 
256121020055
นายไมตรีโฉมผา
110111111199010 
266121020056
นายอัศวินคงมาก
11111111111010010 
276121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
11111111111010010 
286121020058
นายนทีต้นสิน
11111111111010010 
296121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
000001111155010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.29
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (81.38 + 84.29)/2 =ร้อยละ 82.84
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    24 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121020034 นายวัชรเกียรติ  ผลสอน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121020040 นายศักดินนท์ อานนท์
 2     6121020053 นายไพฑูรย์ หลักทอง