วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเรวัตร  สำราญรื่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
0000001101010000000152520!
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
11100111111111110001157520 
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
01110011101100010001105020 
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
11111111111111110111199520 
56121020033
นายวัชระรองสำลี
11110111111101111111189020 
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
0000000101000000000021020!
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
11101111111111111111199520 
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
11111111110100101001147020 
96121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
11100001111111001111147020 
106121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
111111111111111111112010020 
116121020040
นายศักดินนท์อานนท์
1000000100000000000021020!
126121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
01111111111111101101178520 
136121020042
นายศุภชัยว่องไว
11100111111101111011168020 
146121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
11110111111100111111178520 
156121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
11110111111101111111189020 
166121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
11011111111111111111199520 
176121020047
นายอภิชัยธงศรี
11011111011000100101126020 
186121020048
นายอาทิตย์นาคำ
11110111011011011011157520 
196121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
01110111111101111101168020 
206121020050
นายเจริญสุขลมดี
1100011111000010000194520!
216121020051
นายเอกชัยอภิบาล
01110011110111100001126020 
226121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
11000111110010111111147020 
236121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
000000010000000000001520!
246121020054
นายไมตรีท้าวมา
0101001101110000000184020!
256121020055
นายไมตรีโฉมผา
11111111101101101101168020 
266121020056
นายอัศวินคงมาก
11110111111110111111189020 
276121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
11101111111111101111189020 
286121020058
นายนทีต้นสิน
11011111111111111101189020 
296121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
0010000100000000110152520!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.72
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.72
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.72 + 66.72)/2 =ร้อยละ 66.72
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6121020029 นายพิทักษ์ธรรม บุญทอ
 2     6121020034 นายวัชรเกียรติ ผลสอน
 3     6121020040 นายศักดินนท์ อานนท์
 4     6121020050 นายเจริญสุข ลมดี
 5     6121020053 นายไพฑูรย์ หลักทอง
 6     6121020054 นายไมตรี ท้าวมา
 7     6121020059 นายยิ่งเจริญ สิงหาสา