วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเรวัตร  สำราญรื่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
x10101x00100d11010108.54718!
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
x11111x00111d110111d147818 
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
x11111x11111d111111117.59718 
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
x11111x11101d110111115.58618 
56121020033
นายวัชระรองสำลี
x11111x01111d111111116.59218 
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
x10011x00110d110111d116118 
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
x11111x1111011101111168918 
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
x11111x0011111101111158318 
96121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
x01111x1010111111111158318 
106121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
x01111x11111d111111116.59218 
116121020040
นายศักดินนท์อานนท์
x11011x00100d010111d105618 
126121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
x01111x01111d110111d147818 
136121020042
นายศุภชัยว่องไว
x01111x11111d111111116.59218 
146121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
xd1011x01111d1101111147818 
156121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
x11111x11111111111111810018 
166121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
x11111x0110111111111168918 
176121020047
นายอภิชัยธงศรี
x11101x1110111101111158318 
186121020048
นายอาทิตย์นาคำ
x11101x00111d111111114.58118 
196121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
x11101x01101d110111113.57518 
206121020050
นายเจริญสุขลมดี
x00011x11111d110111113.57518 
216121020051
นายเอกชัยอภิบาล
x00001x01111d011111111.56418 
226121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
x00011x1011110101111126718 
236121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
x10011x00110d010111110.55818 
246121020054
นายไมตรีท้าวมา
x10011x01111d111111d147818 
256121020055
นายไมตรีโฉมผา
x11111x11111111111111810018 
266121020056
นายอัศวินคงมาก
x11111x1111110101111168918 
276121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
x11111x01110d110111d147818 
286121020058
นายนทีต้นสิน
x11111x0111111111111179418 
296121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
x01111x01110d010111112.56918 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.69
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.69
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.69 + 79.69)/2 =ร้อยละ 79.69
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6121020029 นายพิทักษ์ธรรม บุญทอ