วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพงษ์เกษม  ทองปน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
x00110001110000xx01063517!
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
x10110001101110xx111116517 
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
x11111101111111xx111169417 
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
x11110111111111xx111169417 
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
x11111011111111xx111169417 
66121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
x10111011100100xx111116517 
76121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
x10110001100110xx01195317 
86121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
x10110000010000xx00042417!
96121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
x01000101010110xx00063517!
106121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
x10110001110000xx10074117!
116121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
x11110111110011xx111148217 
126121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
x11101001110111xx111137617 
136121020015
นายทรงพลเท้าสาร
x11111111111110xx111169417 
146121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
x00110111110011xx111127117 
156121020017
นายทัศพรสำเภา
x10001001111110xx111116517 
166121020018
นายธนกรรสจันทร์
x00000000000000xx0000-17 
176121020019
นายธนพลทองจันทร์
x11110101000011xx111116517 
186121020020
นายธนัทสุดเดช
x11110111111110xx111158817 
196121020021
นายธนากรคูณภาค
x10110001011110xx00084717!
206121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
x00110010000010xx01052917!
216121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
x10010101010000xx00052917!
226121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
x00000001011100xx00042417!
236121020027
นายนาวินเสระทอง
x11111111111111xx1111710017 
246121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
x1111011d011111xx11114.58517 
256121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
x10110011111010xx110116517 
266121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
x11111111111011xx111169417 
276121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
x00000111111110xx10095317 
286121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
x00110111110011xx011116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.87
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 64.16
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (61.87 + 64.16)/2 =ร้อยละ 63.02
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121020018 นายธนกร  รสจันทร์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6121020001 นายกิตติพัศ บัวจูม
 2     6121020010 นายชาณัฐกฤต ดำขำ
 3     6121020011 นายณัฐพงศ์ นามวงศ์
 4     6121020012 นายณัฐวุฒิ พิกุล
 5     6121020021 นายธนากร คูณภาค
 6     6121020022 นายธนากร พวงเพ็ชร
 7     6121020023 นายธิตินันท์ เที่ยงตรง
 8     6121020025 นายนนทวัฒน์ วรพิมรัฐ