วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพงษ์เกษม  ทองปน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
0001000011101xx1dx1d84717!
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
1011001000100xx1dx1d84717!
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
1111011111111xx01x11158817 
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
1111111111110xx11x11169417 
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
0011111111001xx11x11137617 
66121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
0011000111100xx1dx1d95317 
76121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
1111001000000xx11x1d8.55017 
86121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
1111001011001xx11x1d11.56817 
96121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
0101111100001xx01x11105917 
106121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
1111001011001xx0dx1d105917 
116121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
1111111111111xx11x111710017 
126121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
1111111110011xx11x11158817 
136121020015
นายทรงพลเท้าสาร
1111111111111xx1dx1116.59717 
146121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
1111010110110xx1dx1112.57417 
156121020017
นายทัศพรสำเภา
0110010000001xx1dx1d74117!
166121020018
นายธนกรรสจันทร์
0000000000000xx0dx1d21217!
176121020019
นายธนพลทองจันทร์
1011111101001xx11x11137617 
186121020020
นายธนัทสุดเดช
0111111111111xx11x11169417 
196121020021
นายธนากรคูณภาค
1111111010001xx1dx1d127117 
206121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
1100000000000xx0dx1d42417!
216121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
1101110011101xx01x1d11.56817 
226121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
0110000000000xx0dx1d42417!
236121020027
นายนาวินเสระทอง
1111111111111xx11x111710017 
246121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
0101111110111xx11x11148217 
256121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
1111111111111xx11x111710017 
266121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
0111001011110xx1dx1111.56817 
276121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
0011111111110xx0dx1112.57417 
286121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
1100110110010xx0dx119.55617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.44
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.44 + 67.44)/2 =ร้อยละ 67.44
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121020001 นายกิตติพัศ บัวจูม
 2     6121020002 นายก้องเกียรติ นาจาน
 3     6121020017 นายทัศพร สำเภา
 4     6121020018 นายธนกร รสจันทร์
 5     6121020022 นายธนากร พวงเพ็ชร
 6     6121020025 นายนนทวัฒน์ วรพิมรัฐ