วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพงษ์เกษม  ทองปน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
011111111199010 
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
111101111199010 
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
11111111111010010 
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
11111111111010010 
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
11111111111010010 
66121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
001111110177010 
76121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
11111111111010010 
86121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
001111111188010 
96121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
11111111111010010 
106121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
11111111111010010 
116121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
11111111111010010 
126121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
11111111111010010 
136121020015
นายทรงพลเท้าสาร
11111111111010010 
146121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
11111111111010010 
156121020017
นายทัศพรสำเภา
11111111111010010 
166121020018
นายธนกรรสจันทร์
00000000000-10 
176121020019
นายธนพลทองจันทร์
11111111111010010 
186121020020
นายธนัทสุดเดช
11111111111010010 
196121020021
นายธนากรคูณภาค
001111111188010 
206121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
00000000000-10 
216121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
11111111111010010 
226121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
11111111111010010 
236121020027
นายนาวินเสระทอง
11111111111010010 
246121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
001111111188010 
256121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
001111111188010 
266121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
11111111111010010 
276121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
001111111077010 
286121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.14
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 93.85
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.14 + 93.85)/2 =ร้อยละ 90.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121020018 นายธนกร  รสจันทร์
 2     6121020022 นายธนากร  พวงเพ็ชร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน