วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพงษ์เกษม  ทองปน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
0000111111100000001194520!
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
11101111110100111011157520 
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
11111111111100110111178520 
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
111111111111111111112010020 
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
11111111110111111111199520 
66121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
01111111011101110011157520 
76121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
01100111111111111011168020 
86121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
11101111100100100111136520 
96121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
10111111111101110111178520 
106121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
01110111111000100111136520 
116121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
111111111111111111112010020 
126121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
11011111111111111111199520 
136121020015
นายทรงพลเท้าสาร
111111111111111111112010020 
146121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
11101111111111111111199520 
156121020017
นายทัศพรสำเภา
11110111111111111111199520 
166121020018
นายธนกรรสจันทร์
000000000000000000000-20 
176121020019
นายธนพลทองจันทร์
111111111111111111112010020 
186121020020
นายธนัทสุดเดช
11110111111111110011178520 
196121020021
นายธนากรคูณภาค
01111111111000101111157520 
206121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
0000000011100000000031520!
216121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
0000001111111000001194520!
226121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
10110111111101111111178520 
236121020027
นายนาวินเสระทอง
111111111111111111112010020 
246121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
11111111111111110111199520 
256121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
11111111111100101111178520 
266121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
11110111110100010111147020 
276121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
11010011010100001011105020 
286121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
11111111111100110111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.61
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.61 + 79.44)/2 =ร้อยละ 78.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    23 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121020018 นายธนกร  รสจันทร์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121020001 นายกิตติพัศ บัวจูม
 2     6121020022 นายธนากร พวงเพ็ชร
 3     6121020023 นายธิตินันท์ เที่ยงตรง