วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูพงษ์เกษม  ทองปน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
x00000x1d110010000004.52518!
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
x00000x1d111111001008.54718!
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
x00001x1111111100111126718 
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
x11110x1111111111111179418 
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
x11111x1111111111100168918 
66121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
x10000x101000000000031718!
76121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
x000d0x11111111001009.55318 
86121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
xd0001x1011101dd10008.54718!
96121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
x01110x1110001110110116118 
106121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
x00010x1d10111dd10008.54718!
116121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
x00111x1111111111111168918 
126121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
x11111x1111111111101179418 
136121020015
นายทรงพลเท้าสาร
x11111x1111111111110179418 
146121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
x11001x11111111d111115.58618 
156121020017
นายทัศพรสำเภา
x11011x101101010000095018 
166121020018
นายธนกรรสจันทร์
x10000x0d100000000002.51418!
176121020019
นายธนพลทองจันทร์
x11111x11111111111d117.59718 
186121020020
นายธนัทสุดเดช
x11111x1111011111110168918 
196121020021
นายธนากรคูณภาค
x00001x111111011d00110.55818 
206121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
x010d0x1d1000000000152818!
216121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
xd0000x11100001d100063318!
226121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
x001d0x1d1001110010084418!
236121020027
นายนาวินเสระทอง
x00111x1111111111111168918 
246121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
x11111x1111111111011179418 
256121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
x11111x1111111d1101116.59218 
266121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
xd0011x101101010000d84418!
276121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
x01010x10100000d10005.53118!
286121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
xd0111x10100001110dd9.55318 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 61.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (61.71 + 61.71)/2 =ร้อยละ 61.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     15 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   11 คน
 :ได้แก่  1     6121020001 นายกิตติพัศ บัวจูม
 2     6121020002 นายก้องเกียรติ นาจาน
 3     6121020007 นายฉัตรดนัย สมน้อย
 4     6121020010 นายชาณัฐกฤต ดำขำ
 5     6121020012 นายณัฐวุฒิ พิกุล
 6     6121020018 นายธนกร รสจันทร์
 7     6121020022 นายธนากร พวงเพ็ชร
 8     6121020023 นายธิตินันท์ เที่ยงตรง
 9     6121020025 นายนนทวัฒน์ วรพิมรัฐ
 10     6121020062 นางสาวอารียา แก่นดี
 11     6121020063 นายพรหมลิขิต พรมสะอาด