วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
x00000000000000xx0000-17 
26121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
x11111111111111xx1111710017 
36121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
x00000000000000xx0000-17 
46121010104
นายอภิรัฐหวังดี
x00000000000000xx0000-17 
56121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
x00000000000000xx11021217!
66121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
x00000000000000xx0000-17 
76121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
x11111111111111xx1111710017 
86121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
x11111111111111xx001158817 
96121010109
นายอัศนัยสมชัย
x00000000000000xx0000-17 
106121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
x11110000000000xx01052917!
116121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
x10000000000000xx01021217!
126121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
x11111111011000xx011127117 
136121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
x00000000000000xx0000-17 
146121010114
นายเจษฎาเลขนอก
x11111111111111xx1111710017 
156121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
x11111111000000xx110105917 
166121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
x00000000000000xx11021217!
176121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
x00000000000000xx0000-17 
186121010123
นายอนิรุตพรชัย
x00000000000000xx11021217!
196121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
x00000000000000xx11021217!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 31.89
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50.49
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (31.89 + 50.49)/2 =ร้อยละ 41.19
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    7 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    5 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   7 คน
 :ได้แก่  1     6121010035 นายนนทวัฒน์  ทวียืน
 2     6121010103 นายอภิชิต  ตู้ทอง
 3     6121010104 นายอภิรัฐ  หวังดี
 4     6121010106 นายอรุณพิพัฒน์  บัวผัน
 5     6121010109 นายอัศนัย  สมชัย
 6     6121010113 นายอิทธิเดช  ยอดคำ
 7     6121010119 นายวันเฉลิม  สีแดง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010105 นายอรรถพล พิมพบุตร
 2     6121010110 นายอัษฎาวุฒิ ดวงแก้ว
 3     6121010111 นายอัษฎาวุฒิ พลขันธุ์
 4     6121010116 นายเชิดศักดิ์ มาลาเชื้อ
 5     6121010123 นายอนิรุต พรชัย
 6     6121010124 นายประยงค์สิทธิ์ ทองแดง