วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
0000000000000xx01x001617!
26121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
1111111111110xx11x11169417 
36121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
0000000000000xx00x000-17 
46121010104
นายอภิรัฐหวังดี
0000000000000xx00x000-17 
56121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
0000000000000xx11x0021217!
66121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
0000000000000xx00x000-17 
76121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
1111111111111xx11x111710017 
86121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
1111111111111xx11x10169417 
96121010109
นายอัศนัยสมชัย
0000000000000xx00x000-17 
106121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
1111011110111xx11x11158817 
116121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
0000001000100xx11x0042417!
126121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
0001100001000xx11x0163517!
136121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
0000000000000xx00x000-17 
146121010114
นายเจษฎาเลขนอก
1111111111111xx11x111710017 
156121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
1111111110101xx11x11158817 
166121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
0000000000000xx01x001617!
176121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
0000000000001xx11x0031817!
186121010123
นายอนิรุตพรชัย
1010000000000xx11x1163517!
196121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
1110011100100xx11x0095317 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 39.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 53.78
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (39.63 + 53.78)/2 =ร้อยละ 46.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6121010103 นายอภิชิต  ตู้ทอง
 2     6121010104 นายอภิรัฐ  หวังดี
 3     6121010106 นายอรุณพิพัฒน์  บัวผัน
 4     6121010109 นายอัศนัย  สมชัย
 5     6121010113 นายอิทธิเดช  ยอดคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6121010035 นายนนทวัฒน์ ทวียืน
 2     6121010105 นายอรรถพล พิมพบุตร
 3     6121010111 นายอัษฎาวุฒิ พลขันธุ์
 4     6121010112 นายอิทธิพล สายสมบัติ
 5     6121010116 นายเชิดศักดิ์ มาลาเชื้อ
 6     6121010119 นายวันเฉลิม สีแดง
 7     6121010123 นายอนิรุต พรชัย