วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
000100000011010!
26121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
111110000055010 
36121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
00000000000-10 
46121010104
นายอภิรัฐหวังดี
00000000000-10 
56121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
100000000011010!
66121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
00000000000-10 
76121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
111110000055010 
86121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
111110000055010 
96121010109
นายอัศนัยสมชัย
00000000000-10 
106121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
111110000055010 
116121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
111110000055010 
126121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
111110000055010 
136121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
00000000000-10 
146121010114
นายเจษฎาเลขนอก
111110000055010 
156121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
111110000055010 
166121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
111110000055010 
176121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
00000000000-10 
186121010123
นายอนิรุตพรชัย
111110000055010 
196121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 30
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 43.85
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (30 + 43.85)/2 =ร้อยละ 36.93
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     13 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010103 นายอภิชิต  ตู้ทอง
 2     6121010104 นายอภิรัฐ  หวังดี
 3     6121010106 นายอรุณพิพัฒน์  บัวผัน
 4     6121010109 นายอัศนัย  สมชัย
 5     6121010113 นายอิทธิเดช  ยอดคำ
 6     6121010119 นายวันเฉลิม  สีแดง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010035 นายนนทวัฒน์ ทวียืน
 2     6121010105 นายอรรถพล พิมพบุตร