วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
000000000000000000000-20 
26121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
111111111111111111112010020 
36121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
000000000000000000000-20 
46121010104
นายอภิรัฐหวังดี
000000000000000000000-20 
56121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
111111111111111111112010020 
66121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
000000000000000000000-20 
76121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
111111111111111111112010020 
86121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
111111111111111111112010020 
96121010109
นายอัศนัยสมชัย
000000000000000000000-20 
106121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
111111111111111111112010020 
116121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
111111111111111111112010020 
126121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
111111111111111111112010020 
136121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
000000000000000000000-20 
146121010114
นายเจษฎาเลขนอก
111111111111111111112010020 
156121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
111111111111111111112010020 
166121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
111111111111111111112010020 
176121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
000000000000000000000-20 
186121010123
นายอนิรุตพรชัย
111111111111111111112010020 
196121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 63.16
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (63.16 + 100)/2 =ร้อยละ 81.58
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    7 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   7 คน
 :ได้แก่  1     6121010035 นายนนทวัฒน์  ทวียืน
 2     6121010103 นายอภิชิต  ตู้ทอง
 3     6121010104 นายอภิรัฐ  หวังดี
 4     6121010106 นายอรุณพิพัฒน์  บัวผัน
 5     6121010109 นายอัศนัย  สมชัย
 6     6121010113 นายอิทธิเดช  ยอดคำ
 7     6121010119 นายวันเฉลิม  สีแดง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน