วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
x11100x101000011010084418!
26121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
x11111x11111111111111810018 
36121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
x00000x100010010000031718!
46121010104
นายอภิรัฐหวังดี
x11001x000000010100052818!
56121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
x11100x101000010000063318!
66121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
x00000x00000000000000-18 
76121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
x11111x11111111111111810018 
86121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
x11111x1111100111110158318 
96121010109
นายอัศนัยสมชัย
x00000x00000000000000-18 
106121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
x11111x1111111111110179418 
116121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
x11001x010000010001063318!
126121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
x11000x1111111111111158318 
136121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
x00000x00000000000000-18 
146121010114
นายเจษฎาเลขนอก
x11111x11111111111111810018 
156121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
x11111x1111111111110179418 
166121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
x11000x000000000000021118!
176121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
x00000x00000000000000-18 
186121010123
นายอนิรุตพรชัย
x11101x100000010100073918!
196121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
x11100x1010011101100105618 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 48.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 61.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (48.25 + 61.11)/2 =ร้อยละ 54.68
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010106 นายอรุณพิพัฒน์  บัวผัน
 2     6121010109 นายอัศนัย  สมชัย
 3     6121010113 นายอิทธิเดช  ยอดคำ
 4     6121010119 นายวันเฉลิม  สีแดง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6121010035 นายนนทวัฒน์ ทวียืน
 2     6121010103 นายอภิชิต ตู้ทอง
 3     6121010104 นายอภิรัฐ หวังดี
 4     6121010105 นายอรรถพล พิมพบุตร
 5     6121010111 นายอัษฎาวุฒิ พลขันธุ์
 6     6121010116 นายเชิดศักดิ์ มาลาเชื้อ
 7     6121010123 นายอนิรุต พรชัย