วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
x11111110111111xx111169417 
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
x11111111111001xx011148217 
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
x11111111111001xx000127117 
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
x11111111111111xx1111710017 
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
x11111111111101xx011158817 
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
x11111110111001xx111148217 
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
x11111111111011xx111169417 
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
x00000000000000xx0000-17 
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
x11111110011001xx000105917 
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
x11100000001100xx00052917!
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
x00000000000000xx0000-17 
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
x00000000000000xx0000-17 
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
x11111111111000xx100127117 
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
x11111100011000xx10095317 
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
x11100000111110xx00084717!
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
x11111111111111xx1111710017 
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
x00000000000000xx0000-17 
186121010098
นายอนันต์นำทอง
x11101011111100xx000105917 
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
x00000000000000xx0000-17 
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51.47
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 73.53
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51.47 + 73.53)/2 =ร้อยละ 62.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010088 นายสิทธิพล  ทองล้วน
 2     6121010091 นายสิริภัทร์  นีระพจน์
 3     6121010092 นายสุขสันต์  วงค์ขันธ์
 4     6121010097 นายอธิราช  ถนอมแก้ว
 5     6121010099 นายอนุชิต  ป้องชู
 6     6121010100 นายอพิชัย  ดอกคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010090 นายสิทธิศักดิ์ ชาวตระการ
 2     6121010095 นายสุวนัย ทิพเนตร