วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
1111110000101xx11x11127117 
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
1111111011100xx11x11148217 
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
1111111011101xx01x01137617 
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
1111111111110xx11x11169417 
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
1111111111101xx11x11169417 
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
1111111111101xx11x11169417 
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
1111111011111xx11x11169417 
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
0000000000000xx00x000-17 
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
1110011000100xx11x1095317 
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
1111001000000xx11x1195317 
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
0000000000000xx00x000-17 
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
0000000000000xx00x000-17 
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
0111101111001xx11x11137617 
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
1111000000000xx01x1174117!
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
0001101100001xx11x1084717!
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
1111101011111xx11x11158817 
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
0000000000000xx00x000-17 
186121010098
นายอนันต์นำทอง
1111101100000xx01x11105917 
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
0000000000000xx00x000-17 
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51.18
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 73.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51.18 + 73.11)/2 =ร้อยละ 62.15
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010088 นายสิทธิพล  ทองล้วน
 2     6121010091 นายสิริภัทร์  นีระพจน์
 3     6121010092 นายสุขสันต์  วงค์ขันธ์
 4     6121010097 นายอธิราช  ถนอมแก้ว
 5     6121010099 นายอนุชิต  ป้องชู
 6     6121010100 นายอพิชัย  ดอกคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010094 นายสุรเดช คำห่อ
 2     6121010095 นายสุวนัย ทิพเนตร