วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
111110000055010 
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
111110000055010 
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
111110000055010 
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
111110000055010 
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
111110000055010 
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
111110000055010 
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
111110000055010 
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
00000000000-10 
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
111110000055010 
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
111110000055010 
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
00000000000-10 
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
00000000000-10 
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
00000000000-10 
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
111110000055010 
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
111110000055010 
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
111110000055010 
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
00000000000-10 
186121010098
นายอนันต์นำทอง
111110000055010 
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
111110000055010 
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 35
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (35 + 50)/2 =ร้อยละ 42.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     14 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010088 นายสิทธิพล  ทองล้วน
 2     6121010091 นายสิริภัทร์  นีระพจน์
 3     6121010092 นายสุขสันต์  วงค์ขันธ์
 4     6121010093 นางสาวสุทธิตา  เดชะคำภู
 5     6121010097 นายอธิราช  ถนอมแก้ว
 6     6121010100 นายอพิชัย  ดอกคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน