วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
111111111111111111112010020 
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
111111111111111111112010020 
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
111111111111111111112010020 
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
111111111111111111112010020 
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
111111111111111111112010020 
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
111111111111111111112010020 
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
11101111111111111111199520 
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
000100000000000000001520!
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
111111111111111111112010020 
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
111111111111111111112010020 
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
000000000000000000000-20 
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
000000000000000000101520!
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
000000000000000000000-20 
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
111111111111111111112010020 
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
111111111111111111112010020 
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
111111111111111111112010020 
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
000000000000000000000-20 
186121010098
นายอนันต์นำทอง
111111111111111111112010020 
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
111111111111111111112010020 
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.81
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (70.25 + 87.81)/2 =ร้อยละ 79.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010091 นายสิริภัทร์  นีระพจน์
 2     6121010093 นางสาวสุทธิตา  เดชะคำภู
 3     6121010097 นายอธิราช  ถนอมแก้ว
 4     6121010100 นายอพิชัย  ดอกคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010088 นายสิทธิพล ทองล้วน
 2     6121010092 นายสุขสันต์ วงค์ขันธ์