วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสุทิน  ชูวา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
x11101x1100111101111147818 
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
x11111x1000111111111158318 
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
x11110x1101111101110147818 
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
x11110x1111111111111179418 
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
x11110x1110111111111168918 
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
x11110x1101111111111168918 
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
x11110x1111111111111179418 
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
x10001x001000000000031718!
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
x01110x000000111000173918!
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
x00100x000001111100063318!
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
x00000x00000000000000-18 
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
x00000x00000000000000-18 
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
x01100x100000110010063318!
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
x11111x1011100111110147818 
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
x11100x1000110101101105618 
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
x11110x1100110111101137218 
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
x00000x00000000000000-18 
186121010098
นายอนันต์นำทอง
x11100x100000111100084418!
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
x00000x00000000000000-18 
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 48.89
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 65.19
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (48.89 + 65.19)/2 =ร้อยละ 57.04
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6121010091 นายสิริภัทร์  นีระพจน์
 2     6121010092 นายสุขสันต์  วงค์ขันธ์
 3     6121010097 นายอธิราช  ถนอมแก้ว
 4     6121010099 นายอนุชิต  ป้องชู
 5     6121010100 นายอพิชัย  ดอกคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6121010088 นายสิทธิพล ทองล้วน
 2     6121010089 นายสิทธิพล ทาสีดำ
 3     6121010090 นายสิทธิศักดิ์ ชาวตระการ
 4     6121010093 นางสาวสุทธิตา เดชะคำภู
 5     6121010098 นายอนันต์ นำทอง