วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
x00000000000000xx0000-17 
26121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
x00000000000000xx0000-17 
36121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
x00000000000000xx0000-17 
46121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
x00000000000010xx01021217!
56121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
x11111111111111xx1111710017 
66121010068
นายวัชระแวววงษ์
x11101111111100xx101137617 
76121010070
นายวิทยาพาดี
x11111100110000xx00084717!
86121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
x01111111110100xx110127117 
96121010072
นายวีระพลพูลไชย
x11111111111110xx110158817 
106121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
x00000000000000xx0000-17 
116121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
x11111111110101xx111158817 
126121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
x11111111110100xx111148217 
136121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
x11111111110100xx111148217 
146121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
x00000000000000xx0000-17 
156121010079
นายศิวกรทองเทพ
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 43.14
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.9
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (43.14 + 71.9)/2 =ร้อยละ 57.52
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010062 นายรัฐติพงศ์  ชุมอาจ
 2     6121010063 นายจิตติพัฒน์  คำสวัสดิ์
 3     6121010064 นางสาววรรณษา  สินชัย
 4     6121010073 นายวุฒิชัย  สายสมบัติ
 5     6121010078 นายศิขรินทร์  แพงดี
 6     6121010079 นายศิวกร  ทองเทพ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010066 นายวัชรพงศ์ วรรณวงษ์
 2     6121010070 นายวิทยา พาดี