วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
0000000000001xx00x001617!
26121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
0000000000000xx00x000-17 
36121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
1111111111100xx01x11148217 
46121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
0000000000000xx00x000-17 
56121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
1111111111111xx11x111710017 
66121010068
นายวัชระแวววงษ์
1111111011111xx11x11169417 
76121010070
นายวิทยาพาดี
0011110010000xx11x1195317 
86121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
1011111111111xx11x11169417 
96121010072
นายวีระพลพูลไชย
1111111011101xx11x11158817 
106121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
0000010000000xx00x001617!
116121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
1111111111111xx11x111710017 
126121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
1111100011001xx11x11127117 
136121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
1111111111011xx11x11169417 
146121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
0000000000000xx00x000-17 
156121010079
นายศิวกรทองเทพ
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.55
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.66
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (52.55 + 71.66)/2 =ร้อยละ 62.11
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010063 นายจิตติพัฒน์  คำสวัสดิ์
 2     6121010066 นายวัชรพงศ์  วรรณวงษ์
 3     6121010078 นายศิขรินทร์  แพงดี
 4     6121010079 นายศิวกร  ทองเทพ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010062 นายรัฐติพงศ์ ชุมอาจ
 2     6121010073 นายวุฒิชัย สายสมบัติ