วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
00000000000-10 
26121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
00000000000-10 
36121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
00000000000-10 
46121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
00000000000-10 
56121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
00000000000-10 
66121010068
นายวัชระแวววงษ์
00000000000-10 
76121010070
นายวิทยาพาดี
00000000000-10 
86121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
00000000000-10 
96121010072
นายวีระพลพูลไชย
00000000000-10 
106121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
00000000000-10 
116121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
00000000000-10 
126121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
00000000000-10 
136121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
00000000000-10 
146121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
00000000000-10 
156121010079
นายศิวกรทองเทพ
00000000000-10 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    10 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ4 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ5 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน